ชุมชนตะโหมดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ระดับตำบลที่ใช้เวทีสภาลานวัดตะโหมดเป็นศูนย์กลาง
แก้ปัญหาต่างๆ มีผู้นำที่มีศักยภาพ มีความร่วมมือของผู้นำทางศาสนาทั้งพุทธ และ
อิสลาม และมีความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน มัสยิด รวมทั้งตลาด ซึ่งเป็นจุดศูนย์
รวมของชุมชนในการซื้อขายสินค้า ด้วยความหลากลหายของผลิตภัณฑ์ในชุมชน
(ข้อมูล : สถาบันลูกโลกสีเขียว)