เป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมความคิดและกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ มาโดยตลอด
ชุมชนตะโหมด มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีการไปมาหาสู่และทำกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกัน โดยผูกพันกับวัดตลอดมา เมื่อมีปัญหาหรือมีกิจกรรมของบุคคลหรือของชุมชน
ก็จะปรึกษาหารือกับพระครูอุทิตกิจจาทร เจ้าอาวาส วัดตะโหมด ซึ่งเป็นบุคคลที่ชาว
ตะโหมดให้ความเคารพ เชื่อฟังและเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ ด้านความคิด และด้าน
กำลัง ในการพัฒนาชุมชนของชาวตะโหมดเรื่อยมา ในปลายปี พ.ศ. ๒๓๓๘ บุคคลที่มา
ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในวัดอยู่เป็นประจำ
(ข้อมูล : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง)