แห่งท้องทุ่งชุมชนตะโหมด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง แหล่งเรียนรู้ที่รายล้อมไปด้วย
ธรรมชาติ ทุ่งนา ภูเขา กลางชุมชนสองวัฒนธรรม พุทธและมุสลิม อุดมด้วยภูมิปัญญา
และสุนทรียภาพของชีวิต ที่นี่น้อมนำศาสตร์ของพระราชา โดยเฉพาะ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาใช้ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียน เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน


จุดเด่นของที่นี่ คือ โรงเรียนตั้งอยู่กลางทุ่งนา จึงได้รับการเรียกขานว่า “โรงเรียนกลาง
นา” ทุ่งนาแห่งนี้มีความพิเศษ ด้วยเป็นนาผืนแรกที่รับน้ำจากเทือกเขาบรรทัด แหล่งน้ำ
สะอาด แร่ธาตุสมบูรณ์ ผู้เรียนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนได้ทุกอย่าง ทั้ง
วิชาการ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เด็กรู้จักตัวตนของตนเอง รู้จักชุมชน เด็กที่นี่มี
สุนทรียภาพ เห็นทุ่งนา เทือกเขา ทุกอย่างมีคุณค่าต่อพวกเขามาก รอบๆ นี้คือตัวอย่าง
ที่บอกเด็กได้ในการยังชีพ ไปจนถึงการค้าขาย” (ข้อมูล : สำนักข่าวอิศรา)